K BOZP

Každá lidská činnost je spojena s riziky pro jeho zdraví. Pokud je tato lidská činnost vykonávána v pracovněprávním vztahu, pak je zaměstnavatel povinen tato rizika vyhledávat a přijímat opatření pro jejich odstranění či jejich minimalizaci.Dále je s těmito riziky a s opatřeními pro jejich minimalizaci povinen zaměstnance prokazatelně seznámit.

Za škody na zdraví a za věcné škody související s pracovním úrazem odpovídá podle Zákoníku práce zaměstnavatel. Zaměstnavatel je proto povinně pojištěn pro případ své odpovědnosti za škody způsobené pracovním úrazem u pojišťovny (Kooperativa, Česká pojišťovna) kam platí pojistné 1x za 3 měsíce ve výši stanovené právními předpisy.

Zaměstnanci jsou pojištěni u zdravotních pojišťoven proto, aby byli v případě úrazu zdarma ošetřeni.

Obě tato pojištění uhradí zaměstnanci škody způsobené pracovním úrazem a náklady na léčení. Obě pojišťovny mají ale nárok na náhradu škody pokud zaměstnavatel nebo druhá osoba způsobí úraz zaměstnanci porušením předpisů a nebo pokud nebudou zaměstnanci seznámeni se svými povinnostmi, s návody na používání strojů, technologickými a pracovními postupy a zařízení s předpisy k zajištění BOZP.

Obě výše uvedené pojišťovny mají v případě porušení předpisů zaměstnavatelem či jinou osobou nárok na refundaci nákladů spojených s odškodňováním pracovního úrazu či nákladů na léčebné výlohy.