Nabídka

Vážení zákazníci,
zde najdete rozsah nabízených služeb, který zahrnuje kompletní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od zpracování dokumentace, kterou jste jako zaměstnavatelé povinni vést a doložit přes školení zaměstnanců (základních i specializovaných), řešení pracovních úrazů, provedení ročních prověrek a auditů až po účinné zastupování před orgány státního dozoru.

Školení zaměstnanců
 • Základní školení zaměstnanců z předpisů se vztahem BOZP
 • Školení vedoucích pracovníků
 • Specializovaná školení
  • Pracovní režimy řidičů – AETR, Nařízení rady EHS 561/2005 a 3821/1985
  • Organizace práce v prostředí s nebezpečím výbuchu NV 406/2004 Sb.
  • Stavebnictví – NV 591/2006 Sb.
  • Školení pro práci ve výškách dle NV 362/2005 Sb.
  • Bezpečná obsluha strojů
Vypracování dokumentace k zajištění BOZP
 • Směrnice k zajištění BOZP
 • Směrnice o provozu vyhrazených a nevyhrazených technických zařízeních
 • Dokumentace vyhledání rizik
 • Místní provozní předpis pro provozování dopravy
 • Místní provozní předpis pro stroje s zařízení
 • Místní provozní předpis pro práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
 • Místní provozní předpis pro práci se zvířaty
 • Místní provozní předpis pro práci se zvířaty
  • Sklad hořlavých kapalin
  • Pro manipulaci a skladování tlakových lahví pro dopravu plynů a jiné
 • Místní provozní bezpečnostní předpis pro nakládání s chemickými látkami
 • Dopravní řád manipulačních vozíků
 • Směrnici o poskytování OOPP (osobních ochranných pracovních prostředků)
 • Směrnice o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • Traumatologický plán
 • Směrnice o pracích a pracovištích zakázaných těhotným ženám, kojícím matkám a matkám do 9. měsíce po porodu a mladistvým
 • Dokumentaci k zařazení prací do kategorií
 • Dokumentace o ochraně před výbuchy dle NV 406/2004 Sb.
 • Roční prověrky - auditu stavu BOZP ve firmě
 • Dokumentaci školení
Zastupování před orgány státního dozoru
 • Krajské hygienická stanice
 • Oblastní inspektoráty práce
Vypracování roční prověrky dle Zákoníku práce
Vypracování auditu stavu BOZP ve firmě včetně navržení ekonomických opatření pro jeho zlepšení
Koordinátor BOZP na stavbách

- technická podpora při přípravě stavby

- dozor bozp při realizaci stavby

- vypracování plánu BOZP